La casa de turisme rural Casa Julià conscient de la necessitat de protegir i conservar el medi ambient i amb la finalitat de contribuir a la sostenibilitat dels recursos naturals fa la següent declaració mediambiental:

Complir amb totes les normatives i reglamentacions aplicables al sector agroturístic.

Fomentar i aplicar procediments de millora contínua en totes els àmbits de l’organització per aconseguir una gestió eficaç i respectuosa amb l’entorn.

Reduir la quantitat de residus i el consum de recursos (materials, combustibles i energia).

Reduir o eliminar la producció d’emissions de contaminants al medi.

Controlar l’efecte mediambiental de l’explotació dels recursos agraris sobre la diversitat de les espècies i la bellesa del paisatge.

Contribuir a la conservació i recuperació del patrimoni historicocultural d’Aramunt.

Difondre aquesta política entre les administracions i altres entitats perquè sigui assumida i compresa.

Informar regularment als turistes sobre la política ambiental i les mesures ecològiques implementades en els allotjaments de turisme rural.

Proporcionar a tot el personal l’adequada formació tant en la gestió turística com en l’ambiental.

Implementar en l’allotjament de turisme rural, a través de mesures concretes, les següents àrees de gestió ambiental:

Reducció i reciclatge de residus.

Minimitzar el consum d’aigua, energia i combustibles.

Gestió eficaç de les emissions atmosfèriques i dels sorolls.

Gestió adequada de les aigües residuals.

Gestió adequada de les substàncies perilloses nocives i agressives per al medi ambient.

Introducció de la variable mediambiental en les reformes i disseny, de la casa.

A Aramunt, el 29 març 2012
Xavier Bastida Armada
Gerent Casa Julià